divendres, 30 de desembre de 2011

El Pla TAC i la Llei d'Educació.

Última entrada de l’any 2011. Ens despedim donant informació sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement aplicades a les tecnologies de la informació i la comunicació centrades en l’educació. Dit d’una manera més senzilla, les TAC. A UDTIC hem treballat quines orientacions dóna el Departament d’Ensenyament sobre l’ús de les TIC a les escoles a través del Pla TAC del centre i de les Lleis d’Educació.

El Pla TAC. És un document del Departament d’Ensenyament per tractar de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament - aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que es desenvolupen en context educatiu.

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d'innovació i gestió del canvi.

El Pla TAC, dissenyat per el mateix Departament, serveix per guiar als equips directius en l’utilització de les TIC al centre i en la seva aplicació en el seu projecte educatiu.

Alguns continguts o orientacions educatives sobre les TAC que ofereix aquest document als centres que va destinat són:

. La visió del centre i el seu diagnòstic segons el nivell TAC en el que es troba, per tal d'analitzar el grau de maduresa tecnològica de l’escola.


. La identificació dels continguts digitals que tenim a l’abast i la necessitat de conèixer un mínim de recursos digitals actuals existents, així com la creació d’un espai virtual del centre.


. L’adaptació a totes les necessitats dels nens amb necessitats educatives específiques. Les TAC han de fomentar la participació i l’atenció a la diversitat.

. L’Orientació sobre els objectius a llarg i curt termini, les prioritats del Pla TAC al centre, i els factors que mediatitzen l’ús de les tecnologies a les escoles.


. A nivell d’actuació, les estratègies metodològiques han de determinar la modalitat de recursos tecnològics que s’adopten.

. El Pla TAC ha d’establir unes directius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat.


. El Pla TAC ha d’assegurar la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.

Per tant, elaborar un Pla TAC és un procés complex que requereix un impuls decidit per part del equip directiu, que n'ha d'exercir la coordinació, el consens del claustre de professors i la complicitat de tota la comunitat educativa.

La Llei d’Educació. Proposa un conjunt normatiu coherent, complet i amb visió de futur que segons aquestes premisses, orienta el currículum d’una manera generalitzada cap a les TIC en els processos d’aprenentatge, amb l’objectiu de capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

Aquest document del Departament referit a les TAC, el podem dividir segons el que ens diu, en diferents nivells:

A nivell del centre:

. Criteris per a l’organització pedagògica del centre. El Departament ha d’afavorir la recerca i els projectes d’innovació amb relació a lús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement.

. Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge. S’han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i les diverses formes de transmissió de coneixement al grup classe.

. Els projectes constructius del centre han de permetre integrar les tecnologies digitals amb instal·lacions i equipaments que maximitzin la sostenibilitat i redueixin el impacte ambiental.

. Serveis digitals a disposició del centre. El Departament ha de facilitar al centre un conjunt de serveis digitals orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa.

. El centre ha de posar a disposició aquests serveis a professorats, alumnes i famílies. Aquests serveis han de posar a disposició del centres aplicacions didàctiques i continguts educatius de qualitat i han de facilitar l’aprenentatge i el funcionament del centre.

A nivell de cicle. L’Educació Primària.

. Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i la comunicació audiovisual.

A nivell del professorat i dels altres professionals del centre

. Els mestres i els professors tenen la funció d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

. La formació inicial del professorat ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu, entre els quals hi ha el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquestes són algunes de les orientacions que dóna el Departament d’Ensenyament en relació a l’ús de les TIC als centres a través del Pla TAC i de les lleis vinculades a la normativa vigent. Aquestes orientacions les trobem dirigides al centre, al cicle i al professorat però també als ensenyaments de règim general, a la comunitat educativa, a l’administració i als posteriors nivells educatius de l’educació primària.

Per el que he pogut veure amb la meva pròpia experiència a les escoles, i amb les dels altres companys, hi ha escoles que les tenen en compte, i altres que no. Amb això vull dir, que incorporar íntegrament les TIC a l’educació és un repte complex, que no depèn únicament d’un document a seguir com pot ser el Pla TAC o la Llei d’Educació perquè s’aconsegueixi, cal que tot el context educatiu hi estigui implicat per el seu desenvolupament, evolució curricular, trencament de barreres i integració educativa global.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada